سال تحصیلی 1394 

شماره جلسه تاریخ برگزاری متن دریافت صوت
001 94/06/16 استطاعت در سال خمسی ۩
002 94/06/17 استطاعت در سال خمسی ۩
003 94/06/18 استطاعت در سال خمسی ۩
004 94/06/21 استطاعت در سال خمسی؛ تعلق خمس به عین یا قیمت ۩
005 94/06/22 تعلق خمس به عین یا قیمت ۩
006 94/06/23 نحوه تعلق خمس به مال ۩
007 94/06/24 کیفیت پرداخت متعلق خمس ۩
008 94/06/25 تخییر مالک در پرداخت خمس از عین و یا قیمت ۩
009 94/06/28 پرداخت خمس از قیمت عین متعلق خمس یا از عین دیگر ۩
010 94/06/29 حکم انتقال متعلق خمس به ذمه و تصرف در متعلق خمس ۩
011 94/06/31 حکم انتقال متعلق خمس به ذمه و تصرف در متعلق خمس ۩
012 94/07/01 زمان تعلق وجوب خمس در فاضل مؤونه ۩
013 94/07/05 زمان تعلق وجوب خمس در فاضل مؤونه ۩
014 94/07/06 تعلق خمس بعد از حصول ربح و جواز تاخیر در اداء؛ بررسی دو اشکال وارده ۩
015 94/07/07

1- تعجیل در پرداخت خمس قبل از اتمام سال مالی؛

2- رجوع از پرداخت پس از تعجیل در پرداخت؛

3- مصرف سود متعلق خمس در بین سال در غیر مؤونه نظیر اسراف و غیره.

۩
016 94/07/08 خمس زمینی که ذمی از مسلمان بخرد ۩
017 94/07/11 خمس زمینی که ذمی از مسلمان بخرد ۩
018 94/07/12 خمس زمینی که ذمی از مسلمان بخرد ۩
019 94/07/13 خمس زمینی که ذمی از مسلمان بخرد ۩
020 94/07/18 موضوعیت و عدم موضوعیت اشتراء در وجوب پرداخت خمس زمینی که ذمی از مسلمان بخرد ۩
021 94/07/19 مراد از زمینی که اگر ذمی آن را از مسلمان بخرد باید خمس زمین را بپردازد ۩
022 94/08/09 خمس مال حلال مخلوط به حرام ۩
023 94/08/10 خمس مال حلال مخلوط به حرام ۩
024 94/08/11 مورد مصرف خمس مال حلال مخلوط به حرام ۩
025 94/08/12 مورد مصرف خمس مال حلال مخلوط به حرام ۩
026 94/08/13 مورد مصرف خمس مال حلال مخلوط به حرام ۩
027 94/08/16

1- مورد مصرف خمس مال حلال مخلوط به حرام: بررسی نقل دوم روایت سکونی؛

2- اقسام مال حلال مخلوط به حرام

۩
028 94/08/18 اقسام مال حلال مخلوط به حرام ۩
029 94/08/19 اقسام مال حلال مخلوط به حرام ۩
030 94/08/20   ۩
031 94/08/23   ۩
032 94/08/24   ۩
033 94/08/25   ۩
034 94/08/26   ۩
035 94/08/30   ۩
036 94/09/01   ۩
037 94/09/02   ۩
038 94/09/03   ۩
039 94/09/04   ۩
040 94/09/28   ۩
041 94/09/30   ۩
042 94/10/01   ۩
043 94/10/02   ۩
044 94/10/05   ۩
045 94/10/06   ۩
046 94/10/07   ۩
047 94/10/09   ۩
048 94/10/12   ۩
049 94/10/14   ۩
050 94/10/15   ۩
051 94/10/16   ۩
052 94/10/20   ۩
053 94/10/21   ۩
054 94/10/22   ۩
055 94/10/23   ۩
056 94/10/26   ۩
057 94/10/27   ۩
058 94/10/28   ۩
059 94/10/29   ۩
060 94/10/30   ۩
061 94/11/03   ۩
062 94/11/04   ۩
063 94/11/05   ۩
064 94/11/06   ۩
065 94/11/07   ۩
066 94/11/10   ۩
067 94/11/11   ۩
068 94/11/12   ۩
069 94/11/13   ۩
070 94/11/14   ۩
071 94/11/17   ۩
072 94/11/18   ۩
073 94/11/19   ۩
074 94/11/20   ۩
075 94/11/21   ۩
076 94/11/24   ۩
077 94/11/25   ۩
078 94/11/26   ۩
079 94/11/27   ۩
080 94/12/08   ۩
081 94/12/09   ۩
082 94/12/10   ۩
083 94/12/11   ۩
084 94/12/12   ۩
085 94/12/15   ۩
086 94/12/16   ۩
087 94/12/17   ۩
001 95/01/15   ۩
002 95/01/16   ۩
003 95/01/17   ۩
004 95/01/18   ۩
005 95/01/22   ۩
006 95/01/23   ۩
007 95/01/24   ۩
008 95/01/25   ۩
009 95/01/28   ۩
010 95/01/29   ۩
011 95/01/30   ۩
012 95/01/31   ۩
013 95/02/01   ۩
014 95/02/05   ۩
015 95/02/06   ۩
016 95/02/07   ۩
017 95/02/11   ۩
018 95/02/12   ۩
019 95/02/13   ۩
020 95/02/15   ۩
021 95/02/18   ۩
022 95/02/19   ۩
023 95/02/20   ۩
024 95/02/22   ۩
025 95/02/25   ۩
026 95/02/26   ۩
027 95/02/27   ۩
028 95/02/28   ۩
029 95/02/29   ۩
       

دسترسی سریع

اخبار و اطلاعیه ها

بالا