سال تحصیلی 1390

 

شماره جلسه تاریخ برگزاری متن دریافت صوت
1 94/6/16    
2 90/6/17    
3 94/6/18    
4 94/6/21    
5 94/6/22 تعلق خمس به عین یا قیمت ۩
6 94/6/23 نحوه تعلق خمس به مال ۩
7 94/6/24    

 

 

دسترسی سریع

اخبار و اطلاعیه ها

بالا